21 - French Fries & Baked Potato Restaurants

//21 - French Fries & Baked Potato Restaurants
 
Sr. No.DBA NameLegal NameSub-categoryMost Recent
1Fresh Potato Factory (Unit/Multi-Unit) (2019)Fresh Potato Factory, LLC21 - French Fries & Baked Potato Restaurants2019
2Hot Fries (2019)Hot Fries Franchising, LLC21 - French Fries & Baked Potato Restaurants2019
3Potato Corner (Unit/Multi-Unit) (2019)PCJV USA, LLC21 - French Fries & Baked Potato Restaurants2019